Algemene voorwaarden De Nootsaeck Adviesgroep

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden hierna de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

o De Nootsaeck Adviesgroep: de onderneming met handelsnaam ‘’De Nootsaeck Adviesgroep’’, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72576006, gevestigd aan de Nieuwendiep 5, 6851 GB Huissen.

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen De Nootsaeck Adviesgroep en de opdrachtgever, alsmede op de uitvoering van de overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden waaronder de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien de koper (in diens algemene voorwaarden) heeft bedongen dat deze voorwaarden voorrang hebben boven de algemene voorwaarden van verkoper.

2.3 Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een beroep worden gedaan, indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Dergelijke afwijking heeft uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

2.4 Indien deze voorwaarden en de koopovereenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

2.5 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2.6 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per of middels onze website www.denootsaeck-adviesgroep.com

Artikel 3: offerte en prijzen
3.1. Offertes van De Nootsaeck Adviesgroep zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.2. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist zijn, dan wel gewijzigd, behoudt De Nootsaeck Adviesgroep zich het recht voor de in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen.

3.3. De door de Nootsaeck Adviesgroep uit te brengen offertes hebben een vaste geldigheidsduur, bepaalt in de offerte. Als de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

3.4. De prijzen genoemd in de offerte worden vastgesteld in de overeengekomen valuta (indien geen valuta is overeengekomen: in Euro) ,exclusief BTW, invoerrechten en ander belastingen, heffingen en/of rechten tenzij anders aangegeven.

3.5. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn voor de verkoper vrijblijvend ook indien deze een termijn voor de aanvaarding bevat. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop aan een derde en onder het voorbehoud van groei van de te verkopen goederen.

3.6. Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de producten één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

3.7. Alle kosten met betrekking tot het transport, de emballage c.q. verpakking, de verzekering en de controle (door bijvoorbeeld de NVWa en/of Naktuinbouw) zijn voor rekening van de koper. Alle (buitenlandse) invoerrechten, heffingen en/of belastingen, die wegens de door verkoper met de koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van de koper en mogen niet op de aan verkoper verschuldigde bedragen in mindering worden gebracht.

3.8.. In geval van een onvoorzienbare verhoging van de kostprijs is verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden bij een prijsverhoging van meer dan 10%.

Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik wil maken c.q. gebruik maakt van de diensten van DeNootsaeck Adviesgroep en/of goederen afneemt dan wel die met De Nootsaeck Adviesgroep een overeenkomst sluit respectievelijk wenst te sluiten, voor de levering van goederen.

Goederen: aanschaf van (noten)bomen en aanverwante artikelen voor de notenteelt.

Dienst: advisering en voorlichting betreffende de aanschaf, beplanting en verzorging van notenbomen.

Offerte: aanbod van De Nootsaeck Adviesgroep tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een potentiele opdrachtgever.

Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De opdrachtgever kan telefonisch, schriftelijk of in persoon De Nootsaeck Adviesgroep verzoeken tot het leveren van producten of het verrichten van een dienst.

4.2. Een overeenkomst voor het leveren van producten of het verrichten van een dienst door De Nootsaeck Adviesgroep, komt tot stand op het moment dat De Nootsaeck Adviesgroep de schriftelijke acceptatie (per brief of per e-mail) van het aanbod van De Nootsaeck Adviesgroep aan de opdrachtgever heeft ontvangen.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals mondelinge toezeggingen door medewerkers van verkoper of namens hem gedaan door haar agenten of andere voor haar werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 5: uitvoering van de overeenkomst
De Nootsaeck Adviesgroep zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht, vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘’inspanningsverplichting’’. Het bereiken van het beoogde resultaat van de opdrachtgever kan door De Nootsaeck Adviesgroep niet worden gegarandeerd.

Artikel 6: diensten
6.1. Een dienst van De Nootsaeck Adviesgroep bestaat uit kennis waarover De Nootsaeck Adviesgroep in het kader van de prestaties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van deze kennis (rapport, tekening, berekening, handboek, model etc.). Openbaarmaking van deze kennis kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van De Nootsaeck Adviesgroep.

6.2. De opdrachtgever heeft het recht van De Nootsaeck Adviesgroep in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen kring, zover passend binnen het doel van de opdracht.

6.3 De eigendomsrechten op de dienst blijven in handen van De Nootsaeck Adviesgroep, in ieder geval tot na volledige betaling door de opdrachtgever. Wanneer de (gebruiks)rechten op de dienst na uitvoering van de opdracht door De Nootsaeck Adviesgroep en de nakoming van de betalingsverplichting door de opdrachtgever zijn overgegaan op de opdrachtgever zoals schriftelijk overeengekomen, is het de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van De Nootsaeck Adviesgroep niet toegestaan om de dienst aan derden ter beschikking te stellen, derden hierin inzage te verlenen dan wel de dienst te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan in het voorgaande bepaald.

6.4 De opdrachtgever heeft het recht zich in redelijke mate tussentijdse rapportage van De Nootsaeck Adviesgroep te verlangen. Voor zover de overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag De Nootsaeck Adviesgroep de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 7: prestaties door derden
7.1 Indien, en voor zover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van De Nootsaeck Adviesgroep dit vereist, heeft hij het recht zijn prestaties te doen geschieden door een of meer derden.

7.2 De Nootsaeck Adviesgroep staat in voor van derden ontvangen gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven, ook staat De Nootsaeck Advies in voor door derden in opdracht van De Nootsaeck Advies verrichte presentaties.

Artikel 8: Levering van goederen
8.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden alle leveringen plaats vanaf de kwekerij te Ochten (Nederland). Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door koper niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen. Kosten die verband houden met de opslag worden bij koper in rekening gebracht.

8.2 Goederen worden op basis van volle vrachten door verkoper naar afgesproken plaats vervoerd.

8.3 Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.

8.4 De overeengekomen leveringstermijn vangt aan zodra een overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 4.2.

8.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering.

8.6 Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op.

8.7 Bij een verzoek om de voorjaarslevering uit te stellen tot het najaar komen alle gemaakte kosten om dit mogelijk te maken voor rekening van de koper. Daarnaast wordt de koper op dat moment alvast minimaal 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

8.8 Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten af te leveren, in welk geval de in artikel 10 omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

Artikel 9: (Intellectueel) eigendom
9.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen (inclusief de kosten vermeld in art. 3.7) met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van koper uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten. Afgifte van een cheque of een ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.

9.2 De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper verplicht de verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen. De kosten die met het terugnemen van de verkochte goederen verband houden komen voor rekening van de koper.

9.3 Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan om onderscheid van de goederen van verkoper mogelijk te blijven maken.

9.4 Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze niet uitplanten c.q. in de grond verankeren en mag koper deze niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen.

9.5 Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen.

9.6 In die gevallen waarin uit de door de verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet, is de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Geniet een ras in Nederland geen kweekbescherming doch staat in het land van de koper nog onder octrooi, is de koper gehouden tot nakoming van de daarmee samenhangende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor de verkoper en derden (waaronder de kwekersrechthebbende) ontstane schade.

Artikel 10: betaling
10.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

10.2. Als de opdrachtgever een factuur betwist op basis van in de factuur genoemde geleverde uren, is de urenregistratie van De Nootsaeck Adviesgroep bindend voor oplossing van dit geschil, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.

10.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat De Nootsaeck Adviesgroep tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig, gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

10.4. Indien De Nootsaeck Adviesgroep overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van de verschuldigde bedragen of tot handhaving van zijn overige rechten jegens de opdrachtgever, dient de opdrachtgever alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden aan De Nootsaeck Adviesgroep. Hieronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die De Nootsaeck Adviesgroep binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend.

10.5. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn, dienen rechtstreeks door de opdrachtgever aan die derden te worden betaald. De Nootsaeck Advies zal opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen en maakt dienaangaande op verzoek van de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet- bindende begroting. Wordt de opdrachtgever niet tijdig op de hoogte gesteld, dan zal de opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen.

10.6. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen.

10.7. Indien binnen 5 werkdagen voor de geplande afspraak geannuleerd wordt door de opdrachtgever, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht. Wordt de afspraak door de opdrachtgever 24 uur van tevoren geannuleerd, zal 100% van het dagtarief in rekening worden gebracht.

10.8. De tarieven kunnen door De Nootsaeck Adviesgroep eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand, volgende op de bekendmaking ervaring, of zoveel later als De Nootsaeck Adviesgroep dit kenbaar maakt.

Artikel 11: ontbinding na verzuim van de opdrachtgever
11.1 Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen, is de opdrachtgever in verzuim indien, bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Dan heeft De Nootsaeck Adviesgroep het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat De Nootsaeck Adviesgroep verplicht is tot enige schadevergoeding, doch onverminderd het recht van De Nootsaeck Adviesgroep

op vergoeding van schade ten gevolge van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die De Nootsaeck Adviesgroep ten laste van de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

11.2 In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind- of curatelestelling van de opdrachtgever, zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn. In dat geval heeft De Nootsaeck Adviesgroep zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

11.3 De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper dan wel ten opzichte van andere schuldeisers. De verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informaties betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende worden beschouwd of indien het voorschot niet is voldaan of de voorafgaande betaling niet is verricht. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem aansprakelijk kunnen worden gesteld.

11.4 Annulering van een order door de koper is niet mogelijk. Wanneer de koper een order niettemin geheel of ten dele annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal de verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat de koper annuleringskosten betaalt, die tenminste gelijk zijn aan 50% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen te vermeerderen met BTW. Tevens is de verkoper in dat geval gerechtigd alle tot dan gemaakte en te maken kosten (onder andere kosten van voorbereiding, verzorging, (afgebroken) vervoer, opslag en dergelijke) in rekening te brengen onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige schade.

11.5 De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Weigert koper ze aan te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is de koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten, vervoerskosten en andere daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1 De Nootsaeck Adviesgroep is niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de opdrachtgever van het geleverde advies.

12.2 De Nootsaeck Adviesgroep is tegenover de opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van de door hem geleden schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove, en derhalve verwijtbare, onzorgvuldigheid van De Nootsaeck Adviesgroep, of werknemers van De Nootsaeck Adviesgroep dan wel van personen van wie De Nootsaeck Adviesgroep gebruik maakt en voor wie De Nootsaeck Adviesgroep aansprakelijk is.

12.3 De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het factuurbedrag dat De Nootsaeck Adviesgroep voor zijn werkzaamheden in het kader van die dienst heeft ontvangen en/of de goederen die geleverd zijn.

12.4 Indien een dienst meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van De Nootsaeck Adviesgroep slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen, dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan de schade blijkt te zijn ontstaan.

12.5 Ondanks de gehoudenheid van De Nootsaeck Adviesgroep tot inachtneming van zorgvuldigheid, staat De Nootsaeck Adviesgroep er niet voor in dat door haar geleverde diensten en door haar verrichte presentaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden.

12.6 De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor de hergroei, bloei van de geleverde goederen of het niet succesvol aanslaan of aangroeien van de geleverde goederen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, geschikt zijn voor de goederen.

12.7 Koper is verplicht zijn afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde producten te informeren. Koper is verplicht zijn afnemers in voorkomende gevallen op de hoogte te stellen van de aan de goederen verbonden gevaren zoals de giftigheid van de goederen en de onverdraagzaamheid bij inname van goederen en/of delen van goederen.

12.8 Koper vrijwaart verkoper voor iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden indien schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen door koper van de hiervoor in artikel 12.6 genoemde verplichtingen.

12.9 De koper vrijwaart de verkoper voor vorderingen van derden tot vergoeding van schades waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 13: overmacht
13.1 De Nootsaeck Adviesgroep is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, als

Algemene voorwaarden Nootsaeck-Adviesgroep (december 2019)

De Nootsaeck Adviesgroep daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn, schuld, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Hieronder worden begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop De Nootsaeck Adviesgroep geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van De Nootsaeck Adviesgroep begrepen.

13.2 Duurt de overmacht langer dan twee maanden, dan zijn zowel de Nootsaeck Adviesgroep als de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst.

13.3 Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de koper de verkoopprijs van de geleverde diensten en goederen en de daarmee verband houdende kosten (zie art. 3.7) voldoen.

Artikel 14: Reclamaties
14.1 Koper is verplicht de goederen direct bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Als zodanig worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Indien volgens de koper sprake is van een gebrek of een non-conformiteit dan deelt koper dat direct mee aan de vervoerder en binnen 8 dagen schriftelijk aan de verkoper (zie nader art. 14.3). Door het niet naleven van de controleplicht en mededelingsplicht verliest de koper alle eventuele aanspraken op de verkoper.

14.2 Indien het geleverde in aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal de koper desondanks zijn gehouden het geleverde te accepteren. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig.

14.3 Reclamaties betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten schriftelijk en uiterlijk binnen acht kalenderdagen na aflevering zijn ingediend. Niet behoorlijk ingediende reclamaties worden niet in behandeling genomen. Zodra deze termijn is overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclamaties niet meer in behandeling worden genomen. De datum van de poststempel of e-mail is bepalend bij de vaststelling of een reclamatie tijdig is ingediend.

14.4 Koper dient de betreffende goederen afgescheiden van de overige goederen op te slaan of

uit te planten om de goederen van verkoper te blijven onderscheiden. Voorts dient koper de goederen met voldoende zorg te behandelen en te onderhouden.

14.5 De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat de verkoper op haar verzoek een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamatie door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper. Bij ongegrond verklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.

14.6 Het recht van reclamatie kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractspartij van verkoper. Het recht van reclamatie is niet overdraagbaar.

14.7 Elk recht van reclamatie vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde goederen gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld en onderhouden.

14.8 Indien de koper tijdig en correct heeft gereclameerd bij de verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is de verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Voor vervangende leveringen moet verkoper een redelijke termijn worden gegund.

14.9 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van de koper niet opgeschort, tenzij de verkoper met een dergelijke opschorting schriftelijk heeft ingestemd.

14.10 Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper plaatsvinden.

Artikel 15: geschillen en toepasselijkheid recht
15.1 Alle geschillen, waaronder begrepen hetgeen door een van de partijen als een geschil wordt beschouwd, worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

15.2 Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15.3 Mocht enige bepaling van deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden nietig of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

Algemene voorwaarden Nootsaeck-Adviesgroep (december 2019)