Akkerbouwers

Agroforestry of strokenteelt op uw bedrijf toepassen en daarnaast een nieuw, rendabel verdienmodel? Notenbomen zijn hier uitermate voor geschikt. Voordeel van notenbomen is dat ze gezien worden als landbouwgewassen waarop de huidige landbouwregelgeving van toepassing is.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen). Bomen of houtige meerjarige gewassen hebben specifieke eigenschappen die éénjarige gewassen niet hebben. Hierdoor staan mogelijkheden die nuttig zijn voor de huidige bedrijfsvoering en die mogelijkheden geven voor nieuwe verdienmodellen. Zo benutten bomen door hun diepere beworteling nutriënten uit diepere lagen en voorkomen hiermee uitspoeling. Deze nutriënten geven ze via hun wortels of bladval weer af aan de bodem en komen zo beschikbaar voor eenjarige gewassen en het bodemleven in de toplaag.

Nieuwe verdienmodellen moeten vooral gezien worden in nieuwe producten zoals de noten en overige noot-

gerelateerde producten maar daarnaast ook verdiensten uit ecosysteemdiensten zoals vergoedingen voor CO2 vastlegging, vergoeding voor waterzuivering in bijvoorbeeld bufferstroken bij oppervlaktewater of drinkwater en vergoedingen voor landschappelijke waarden en biodiversiteit. Op dit vlak is nog veel te ontwikkelen maar zien dat er al kleine stapjes gezet worden zoals vergoedingen voor CO2-vastlegging en bij bufferstroken tegen uitspoeling naar watergangen.

Past agroforestry met notenteelt bij u en uw bedrijf?

Of agroforestry nu bij u en uw bedrijf past hangt af van een aantal factoren. Denk daarbij aan hoe u met vooroordelen over bomenteelt omgaat, of u nieuwe dingen, zoals de teelt van noten, wilt leren, of u als ondernemer voor diversificatie of specialisatie wil gaan en mogelijkheden ziet in nieuwe verdienmodellen. Ook de ligging van uw bedrijf is bepalend, passen bomen in het landschap, heeft u te maken met weidevogelbeheer, zit u bedrijf naast watergangen en is de bodem geschikt. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.